Cảnh báo
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline: (+84-225) 3 857 080 - 3 857 810
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P.Thị trường: (0225) 3 857 080
P.Hành chính/ P.Kế hoạch VT/ P.Kỹ thuật: (0225) 3 857 810
P.Kế toán: (0225) 3 835 375

VIDEO CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Attachments:
Download this file (Bao cao tai chinh Quy II nam 2021.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2021[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2021]6928 kB
Download this file (Bao cao tai chinh Quy I.2021.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2021[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2021]5571 kB
Download this file (Bao cao tai chinh nam 2020 (da kiem toan).PDF)Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2020 (đã kiểm toán)]8757 kB
Download this file (Bao cao tai chinh Quy IV nam 2020.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2020[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2020]5662 kB
Download this file (Bao cao tai chinh Quy 3 nam 2020.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2020[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2020]6052 kB
Download this file (BCTC giữa niên độ năm 2020.PDF)Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2020[Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2020]3955 kB
Download this file (Giai trinh bien dong LN.PDF)Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy II/2020 so với Qúy II/2019[Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy II/2020 so với Qúy II/2019]443 kB
Download this file (BCTC quy 2.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2020[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2020]7950 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I-2020_signed.pdf)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2020[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2020]7462 kB
Download this file (Bao cao tai chinh nam 2019 (da kiem toan).PDF)Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)]9012 kB
Download this file (Bao cao tai chinh Quy 4 nam 2019.PDF)Bao cao tai chinh Quy 4 nam 2019[Bao cao tai chinh Quy 4 nam 2019]8275 kB
Download this file (Giai trinh bien dong loi nhuan Quy 3.2019 so voi Quy 3.2018.PDF)Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2019 so với Qúy III/2018[Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2019 so với Qúy III/2018]450 kB
Download this file (Bao cao tai chinh Quy 3.2019-đã gộp.pdf)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2019[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2019]8496 kB
Download this file (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2019.pdf)Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2019[Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2019]7709 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2019.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2019[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2019]4602 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I-2019.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019]7979 kB
Download this file (Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).pdf)Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)]6709 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018.pdf)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018]4516 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018]6273 kB
Download this file (Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018.compressed.pdf)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018[Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018]8094 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018.compressed.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018]4646 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018]5849 kB
Download this file (Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.PDF)Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) [Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) (Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 24/02/2018) (Thay thế chỉ tiêu Lợi nhuận và trích lập nợ phải thu ngắn hạn khó đòi) ]4851 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017]5991 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017]1590 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán)[ ]0 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017]7846 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017]2604 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF)Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF[Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF)Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF[Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014]0 kB

Thành tựu và chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ẮC QUY TIA SÁNG
Đại lộ Tôn Đức Thắng, An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng, Việt Nam
ĐT: (0225) 3 857 080 - Fax : (0225) 3 835 876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: www.tiasangbattery.com
Catalog
Thư viện ảnh

Có 28 khách đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập