Warning
  • Info: COM_VIRTUEMART_ASSIGN_VM_TO_MENU

Support Online

Hotline: (+84-31)3857080 - 3857801
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
P. Thị trường: 031.3857 080
P. Tổ chức lao động/ P. Kế hoạch vật tư: 031.3857 810
P. Kế toán: 031.3835 375

VIDEO CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Attachments:
Download this file (BCTC giữa niên độ năm 2020.PDF)Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2020[Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2020]3955 kB
Download this file (Giai trinh bien dong LN.PDF)Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy II/2020 so với Qúy II/2019[Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy II/2020 so với Qúy II/2019]443 kB
Download this file (BCTC quy 2.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2020[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2020]7950 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I-2020_signed.pdf)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2020[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2020]7462 kB
Download this file (Bao cao tai chinh nam 2019 (da kiem toan).PDF)Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)]9012 kB
Download this file (Bao cao tai chinh Quy 4 nam 2019.PDF)Bao cao tai chinh Quy 4 nam 2019[Bao cao tai chinh Quy 4 nam 2019]8275 kB
Download this file (Giai trinh bien dong loi nhuan Quy 3.2019 so voi Quy 3.2018.PDF)Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2019 so với Qúy III/2018[Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2019 so với Qúy III/2018]450 kB
Download this file (Bao cao tai chinh Quy 3.2019-đã gộp.pdf)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2019[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2019]8496 kB
Download this file (Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2019.pdf)Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2019[Báo cáo tài chính đã được kiểm toán soát xét bán niên năm 2019]7709 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2019.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2019[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2019]4602 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I-2019.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2019]7979 kB
Download this file (Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán).pdf)Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)[Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)]6709 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018.pdf)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2018]4516 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2018]6273 kB
Download this file (Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018.compressed.pdf)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018[Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2018]8094 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018.compressed.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2018]4646 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2018]5849 kB
Download this file (Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán.PDF)Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) [Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán) (Thay thế cho Báo cáo tài chính được lập ngày 24/02/2018) (Thay thế chỉ tiêu Lợi nhuận và trích lập nợ phải thu ngắn hạn khó đòi) ]4851 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2017]5991 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2017]1590 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2017 (đã kiểm toán)[ ]0 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017.pdf)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2017]7846 kB
Download this file (Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2017]2604 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2016.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2015.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy III năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF)Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF[Công văn giải trình biến động lợi nhuận Qúy III/2014 so với Qúy III/2013.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF)Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF[Công văn giải trình báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF)Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF[Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (đã kiểm toán).PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy II năm 2014.PDF]0 kB
Access this URL (http://tiasangbattery.com/images/baocao/Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014.PDF)Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014.PDF[Báo cáo tài chính Qúy I năm 2014]0 kB

Thành tựu và chất lượng

TIASANG BATTERY JOINT STOCK COMPANY
Address : Ton Duc Thang Avenue, Hai Phong City, VIet Nam
Phone number : (+84-31) 3835478, 3835377, 3857080
Fax : (+84-31) 3835876
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Catalog
Thư viện ảnh

Có 21 guests đang truy cập

Bản quyền thuộc về TIBACO

Số lượng truy cập